Sla navigatie over

Alles wat u moet weten over het tijdelijk opvangcentrum

Zo’n tijdelijk centrum vangt vluchtelingen en mensen in nood op. Voor liberalen is de rechtsstaat (en de Conventie van Genève) essentieel. Laat daar dus geen twijfel over bestaan, deze mensen verdienen bescherming en opvang.

Open Vld Kalmthout stelde zich, vlak na het uitlekken van het nieuws, vragen bij de communicatie vanwege het gemeentebestuur. Duidelijke communicatie naar de Kalmthoutenaar is immers cruciaal gezien de onrust en ophef die veroorzaakt wordt. Het gemeentebestuur was al langer op de hoogte, maar de communicatie die de eerste dagen gevoerd werd, leek op paniekvoetbal. We moesten het via de media vernemen en het was zorgelijk dat onze burgervader de te verwachten weerstand in de buurt versterkte met zijn optreden. Een constructieve aanpak zou hier beter werken.

Krachtdadig optreden

Open Vld Kalmthout riep de burgemeester daarom op krachtdadiger op te treden: eisen te stellen aan de federale regering, zoals een hogere afrastering rond het gebouw, busvervoer, begeleiding voor een vlotte integratie en te hameren op die tijdelijkheid. Te focussen op het huisvesten van echte oorlogsvluchtelingen en gezinnen met kinderen. Op de tafel te slaan in Brussel en dan naar buiten te komen met concrete oplossingen zodat de buurtbewoners weer wat perspectief krijgen voor de toekomst.

Inmiddels verloopt die communicatie wel beter, dat is goed om te zien, de burgers werden op de wijkvergaderingen goed geïnformeerd en er werd gepraat met de verschillende instanties.Verder zijn we het er mee eens dat de locatie en de staat van het gebouw in vraag gesteld worden. Het is goed dat het bestuur krachtdadig optreedt door de werken stil te leggen omdat de openbare gezondheid in het gedrang komt. We steunen ook de juridische stappen om de procedure tegen het licht te houden. Als er iets onwettigs gebeurd is, moet dat bovengehaald worden.

Oproep om constructieve maatregelen te treffen

Het lijkt ons echter niet slim om te talmen om flankerende maatregelen en oplossingen te zoeken. Er zou bijvoorbeeld advies gevraagd kunnen worden bij onze buurgemeente Kapellen. Ook ontstonden er al initiatieven van Kalmthoutenaren die vrijwillig willen helpen bij de opvang en begeleiding van die mensen. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans riep de gemeente op om hier zijn rol in te spelen. Zie hieronder de link naar een filmpje waarin zij haar relaas doet van de gemeenteraad van 17 februari.

Echt leegstandsbeleid

Open Vld Kalmthout stelt zich ook vragen bij het leegstandsbeleid in onze gemeente. Want jammer genoeg is dit weer een typisch voorbeeld van gebrekkig beheer van panden en gronden. Een groot schoolgebouw in private handen zo laten verloederen in een residentiële wijk, hoe kan zoiets? Dit is bovendien niet het enige voorbeeld in onze gemeente. Het actiever opvolgen en monitoren van dergelijke panden, kortom een echt beleid voeren, is noodzakelijk.

Corruptie

Op sociale media circuleren er ook verschillende beschuldigen over corruptie binnen onze moederpartij. Zo zou er gekonkelfoesd zijn tussen bevoegde minister Maggie De Block en eigenaar van het gebouw in kwestie, een zekere De Palmenaere, die laatst op een Open Vld-lijst in Oost-Vlaanderen stond. Dit zijn zware beschuldigingen zonder enig bewijs en die pikken wij niet. Daarom even duiden hoe zo'n aanbesteding in zijn werk gaat: Fedasil schrijft een openbare aanbesteding uit waarop bedrijven kunnen intekenen. Privé-actoren mogen dan een totaalofferte indienen, waarbij zij een prijs voorstellen per opvangplaats. Die prijs is forfaitair en moet alle kosten dekken. Het is dan aan die bedrijven om een gebouw te vinden, de nodige inrichtingswerken uit te voeren, alsook de nodige diensten te voorzien. De wet op de overheidsopdrachten is streng, net om corruptie te voorkomen. De reputatie van de heer De Palmenaer is bedenkelijk en wij zijn ook niet blij met zijn Open Vld-banden, daarom is het goed dat het bestuur juridische stappen neemt om de procedure tegen het licht te houden.

Waarom is er noodopvang nodig?

Tot slot nog even het verhaal meegeven waarom Fedasil momenteel zo hard op zoek is naar extra noodopvang, want de instroom is eigenlijk niet verhoogd.

Met een bezettingsgraad rond de 96% is het opvangnetwerk momenteel verzadigd. De voornaamste reden hiervoor is dus niet dat de instroom is verhoogd, maar wel de trage uitstroom uit het opvangnetwerk. In juli vorig jaar werd het personeelsbestand van de asielinstanties door Theo Francken (N-VA) verminderd, met een beduidende daling van het aantal beslissingen tot gevolg.

Dit leidt tot langere asielprocedures en bijgevolg ook tot een langer verblijf in het opvangnetwerk. Hierdoor stijgt logischerwijze ook de nood aan opvangplaatsen. Sinds augustus 2018 is het aantal opgevangen personen continu in stijgende lijn, met gemiddeld 500 personen per maand.

De belangrijkste focus van de huidige minister ligt bijgevolg op het terug versterken van de asielinstanties om er voor te zorgen dat de asielzoekers sneller een asielbeslissing krijgen en minder lang in de opvang dienen te blijven. Een eerste groep medewerkers is reeds gestart, anderen volgen de komende maanden. Verder blijft ze ook inzetten op ontradingscampagnes om de instroom te beperken van asielzoekers die op basis van verkeerde informatie naar België komen. In afwachting dat de uitstroom uit het opvangnetwerk opnieuw groter of gelijk is aan de instroom, dient noodgedwongen bijkomende opvangcapaciteit te worden gecreëerd om de situatie in het opvangnetwerk beheersbaar te houden.

We hadden uiteraard niet in deze moeilijke situatie gezeten indien in de zomer van vorig jaar meer voorzichtigheid aan de dag was gelegd en de beslissingscapaciteit van de asielinstanties niet drastisch was afgebouwd.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder