Sla navigatie over

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet beter met meer draagvlak

Kort samengevat zijn we het niet helemaal eens met de visie van een verstedelijkt centrum en groene buitenwijken. Er moeten meer initiatieven genomen worden om ook de centrale woonband zijn groene eigenheid te laten bewaren of terug te geven. Ook wie in het centrum woont, heeft recht op groen. Kalmthout is een groene gemeente en moet de ambitie hebben om dat voor al haar inwoners te zijn. Dat zal o.a. ook de aantrekkelijkheid van de winkelstraten ten goede komen.

Het bestuur moet afstappen van bescheiden woningen in open bebouwing op postzegels bouwgrond in het centrum en durven inzetten op nieuwe woonvormen. Zeker in nieuwe verkavelingen kiezen wij voor minder vrijstaande gezinswoningen. Kijk bijvoorbeeld naar de Quarantainestallen in Essen (zie link onderaan) of Castelijm in Kapellen. Daar tonen ze dat het anders kan. Bovendien wil Open VLD Kalmthout inzetten op aangenaam wonen voor ouderen en alleenstaanden en aldus veel meer rekening houden met de voorspelde bevolkingscijfers en -trends. Als bestuur moet je vooruitkijken en de toekomst mee helpen vormgeven, in plaats van te blijven stilstaan.

De intentieverklaring (in het richtinggevend gedeelte) rond het ontwikkelen van parkgebieden creëert bovendien onzekerheid bij de eigenaars van deze plekken. Wij vragen dan ook met aandrang om duidelijkheid te creëren rond de uitvoering van deze plannen. Een intentie kan in de toekomst niet gebruikt worden om hen voor een voldongen feit te plaatsen. Burgers, eigenaars & landbouwers hebben het recht om te weten wat het bestuur gaat doen ter compensatie van de waardevermindering van hun gronden en op welke termijn het bestuur deze ontwikkeling voor ogen heeft.

In het mobiliteitsplan welke hier niet voorligt, maar ook belangrijke besluiten rond mobiliteit bevat, lezen wij dat vrachtverkeer over de N117 (Brasschaatsesteenweg) geleid zal worden. Nergens in het GRS zien wij aanstalten om in te spelen op dit bijkomend vrachtverkeer. Nergens in het bindend gedeelte zien wij een expliciete belofte om in te spelen of doordacht om te gaan met de toename van zwaar verkeer door Achterbroek Centrum. Ook het richtinggevend gedeelte maakt nergens gewag van deze situatie die in onze ogen toch een potentieel gevaar inhoudt voor de verkeersveiligheid van onder andere de schoolgaande jeugd.

Het openbaar onderzoek is afgerond. De GECORO bundelt nu de bezwaren en adviezen. De gemeenteraad zal in het najaar het GRS definitief vaststellen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder