Sla navigatie over

De regionale politiek staat onder druk, en zeker in Kalmthout is dat het geval. Er zijn nog maar twee grote partijen, die elkaar uit de weg gaan, en het gewicht van de gemeenteraad is al jaren in vrije val. Het huidig bestuur ziet besturen als doel en niet als middel. Wij staan voor pluralisme en machtsdeling. Door de botsing van verschillende meningen komen we vooruit. Maar er zijn amper botsende meningen in de Kalmthoutse politiek. Dit brengt de vooruitgang in het gevaar en is nefast voor ons, de Kalmthoutenaren, en voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Daar willen wij met Open VLD Kalmthout verandering in brengen, met een jonge ploeg van frisse mensen. We vormen een tegengewicht met getogen Kalmthoutenaren die nadenken op de lange termijn zonder vooringenomenheid die dat in het gedrang zou kunnen brengen. Een leefbare gemeente is voor ons een gemeente die niet stilstaat, qua mobiliteit, waar het fijn wonen is in een groene omgeving. En vooral waar mensen hun mening durven en kunnen uiten naar het bestuur.

Speerpunten

De verkeerssituatie aan de grote stations is dramatisch. Kalmthout mag niet de gemeente van de stilstand worden. Open VLD Kalmthout onderzoekt de mogelijkheid van een ondertunneling van de overweg in Kalmthout en Heide. Er dient zeker een fiets- en/of voetgangerstunnel te komen aan beide overwegen. Zo maken we ook de fietsostrade een stuk veiliger.

Open VLD Kalmthout grijpt sterker in in de omgeving rond scholen, om ook daar de verkeersveiligheid naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. We kijken verder dan enkel schoolstraten. Waar mogelijk onderbreken we de straat voor doorgaand verkeer, kijken we of eenrichtingsverkeer mogelijk is of zoeken we andere alternatieven. Per school gaan we na welke maatregelen er mogelijk zijn, uiteraard in overleg met school, ouders en omwonenden.

Open VLD Kalmthout werkt aan een wervend fietsbeleid en besteedt verder aandacht aan de uitbreiding en de kwaliteit van het fietspadennetwerk, prioritair langs de gewestwegen. Bovendien investeren we in slimme verkeerlinken met bijzondere aandacht voor trage wegen en kwaliteitsvolle en veilige fiets- en voetpaden. Open VLD Kalmthout pleit ook voor investeringen in veiligere fietsoversteekplaatsen. Ten slotte is de fietsethiek op de fietsostrade niet altijd optimaal. In overleg met de provincie en politiezone Grens ontwikkelen we hieromtrent een sensibiliseringscampagne.

De belastingdruk in Kalmthout is te hoog. Open VLD Kalmthout zet in op een verantwoord financieel beleid. We zetten de tering naar de nering en creëren een fiscaal gunstig klimaat voor burgers en ondernemers gesteund op het gebruiker en/of verbruiker betaalt-principe. 

Kalmthout kent de hoogste belastingen van de omliggende gemeenten. Die willen we verlagen. Dit doen we door een stevig kerntakendebat, een optimalisering van de gemeentelijke bedrijfsprocessen en een doorgedreven digitalisering van de beleidsvoering en dienstverlening. We stellen daarbij de werking van de gemeente systematisch de vraag of we een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding. Momenteel worden er bijvoorbeeld enorme opportuniteiten gemist bij de fusie met het OCMW.

De digitale revolutie biedt heel wat kansen om de dienstverlening, bv. de loketfunctie, te vergemakkelijken. Zo realiseren we efficiëntiewinsten. Ook via benchmarking met andere actoren of gemeenten kan Kalmthout nog heel wat efficiëntiewinsten boeken.

Open VLD Kalmthout gaat voor een slim investeringsbeleid met een goede meerjarenplanning waardoor de schuld onder controle blijft.

We houden van de groene uitstraling die onze gemeente heeft en willen deze behouden, zonder daarbij maatschappelijke ontwikkelingen uit het oog te verliezen. We geloven dat deze combinatie tot een win-win-situatie voor iedereen kan leiden. Zo moedigen we nieuwe woonvormen aan en gaan voor verdichting en meerlagig bouwen om op die manier onze dorpscentra groener en meer in lijn met het typische Kalmthoutse karakter te maken. Open VLD Kalmthout is het niet akkoord met de visie van een stedelijk centrum en groene buitenwijken. Heel Kalmthout moet zijn eigenheid bewaren. En die eigenheid komt voor een stuk door onze lokale trots: de Kalmthoutse Heide. We zetten die dan ook meer in de kijker.

Open VLD Kalmthout steunt de maatschappelijke ontwikkeling van de verdichting. Verdichting is voor ons niet het ontwikkelen van postzegelverkavelingen. Verdichting is het doordacht uitwerken van nieuwe verkavelingen zodat de publieke ruimte toevallige ontmoetingen in de hand werkt. Verdichting is ook de mogelijkheid om je woning om te bouwen tot 2-gezinswoning of kangoeroewoning op het moment dat je situatie hiernaar vraagt.

Momenteel is er geen transparantie over het toekennen van bouwvergunningen. Daarom pleit Open VLD Kalmthout voor het oprichten van een bouwcomité. Daar zetelen ambtenaren, bestuur en oppositie in en zij beoordelen de bouwvergunningen. Het bouwcomité maakt zijn beslissingen openbaar en zorgt op die manier voor meer openheid in het proces van bouwvergunningen.

Open VLD Kalmthout investeert verder om de rioleringsgraad in de gemeente te maximaliseren.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder